Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2014. december 1.

A www.amarqt.com weboldalon található webáruház az AnyMédia Kft. ( továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett interneten elérhető olyan webáruház, ahol az ügyfél (Felhasználó) és az adott Hirdető között jön létre a szerződés. Illetve jelen Általános Szerződési Feltételek, az AnyMédia Kft. ( továbbiakban: Szolgáltató) által értékesített, a www.amarqt.com weboldalon található hirdetési felületeken történő reklámelhelyezésre hirdetésre vagy PR cikkre vonatkozik valamint a hirdetést közzétevő (továbbiakban: Hirdető vagy Megrendelő) és Szolgáltató közötti szerződések részét  képezi.

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) az AnyMédia Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) szerződéses jogviszonyban álló partnerei (továbbiakban Hirdető) és a Szolgáltató által a www.amarqt.com weboldalon (továbbiakban: weboldal, webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó, vevő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A webáruházon keresztül a felhasználó (vevő) által leadott elektronikus rendelésleadással a jelen szerződésben írt feltételekkel szerződéses jogviszony jön létre a vevő és a Hirdető között.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.amarqt.com weboldalon keresztül történik. A weboldalon keresztül elérhető termékek és szolgáltatások igénybevételének feltételeit az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. A weboldal működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon és letölthető a www.amarqt.com/aszf címről.

1. Szolgáltató adatai

 

Cégnév: AnyMédia Kft.

Székhely: 2051 Biatorbágy, József Attila utca 60/a.

Képviselő neve: Zámboriné Seres Melinda

Cégjegyzékszám: 13-09-159418

Bejegyző Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24131607-2-13

Statisztikai szám: 24131607-7312-113-13

Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000026-59320009

Telefon: 06-20-405-9998

E-mail: info@amarqt.com

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-84298/2015

röviden:

2. Fogalmak

2.1. Hirdető: A Hirdető egy gyűjtőfogalom, az a jogi vagy természetes személy (vállalkozó), aki az AnyMédia Kft-vel szerződéses jogviszonyban áll. A Hirdető a www.amarqt.com weboldalon teszi közzé ajánlatait a www.amarqt.com oldalon regisztrált vevők vagy regisztráció nélküli vevők számára.

2.2. Magánszemély hirdető: olyan vállalkozó, aki a Szolgáltató által weboldalon nyújtott hirdetési szolgáltatását igénybe veszi. Magánszemélyként hirdető lehet bármely természetes személy.

2.3. Display Hirdető: olyan vállalkozó (cég vagy szervezet), aki meghatározott Display szolgáltatások igénybevételére írásbeli szerződést köt, vagy Display szolgáltatásokat rendel meg vagy egyéb módon igénybe vesz a Szolgáltatótól.

2.4. Display Szolgáltatás: Display szolgáltatások körébe tartoznak különösen, de nem kizárólag a standard és speciális bannerek (popup, popunder, takeover, interstitial, sticky, tapéta), e-DM hirdetések, hírlevél szöveges hirdetések, PR megjelenése, linkek vagy egyéb, nem adatbázis jellegű hirdetések, anyagok.

2.5. Egyedi Szerződés: a Szolgáltató és a Hirdető (vállalkozó) között létrejött egyedi megállapodás (listing vagy display hirdetési szerződés), amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezését.

2.6. Listing Hirdető: olyan vállalkozó, akinek - Egyedi szerződés alapján - megrendelésére a listing Hirdetés közzétételre kerül a Honlapon. Hirdető lehet bármely cég, szervezet.

2.7. Hirdetés: üzleti célú megjelenés, amelynek költségeit a hirdetési díjtáblázatban foglaltak szerint Hirdető fizet a Közvetítő szolgáltató részére.

2.8. Közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, aki jelen esetben az AnyMédia Kft.

2.9. Közvetített szolgáltatás: a weboldalon keresztül a Hirdető által elhelyezett termékek vagy szolgáltatások megvásárlásához, igénybe vételéhez szükséges tartalom és hozzáférés biztosítása a Felhasználó számára.

röviden:

3. A weboldal célja

3.1. A weboldal célja, hogy felületet biztosítson a Hirdetők (vállalkozók) számára ahhoz, hogy az általuk eladásra kínált élő állat, haszonállat, továbbá az állattartáshoz szükséges termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hirdetésüket elhelyezzék.

3.2. A www.amarqt.com weboldal egy egyedi hirdető oldal és egyben Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, mely részben tartalomszolgáltatásnak, részben közvetítő szolgáltatásnak minősül.

röviden:

4. Általános rendelkezések

4.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

4.2. A jelen ÁSZF 2014. december 1. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi és ezzel egyidejűleg a regisztrált felhasználót e-mailben értesíti. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a felhasználó az első bejelentkezésével  kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a regisztráció bármikor törölhető. A regisztráció törlésével a jelen szerződés megszűnik.

4.3. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

4.4. A www.amarqt.com Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldalak más országokból is meglátogathatók, ezért az Ügyfelek kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Ügyfél és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Vitás kérdésekben az Ügyfél és a Szolgáltató aláveti magát a Budai Központi Kerületi Bíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

4.5. A megrendeléssel létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

röviden:

5. A szolgáltatóra, mint közvetítő szolgáltatóra vonatkozó szabályok

5.1. Felelősség

5.1.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen a Hirdetők által kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Honlapon elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a Hirdető tartozik felelősséggel.

5.1.2. Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató kizárja felelősségét:

 • mindazon károk tekintetében, amelyek a www.amarqt.com oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. E rendelkezés a weboldalon elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is vonatkozik,

 • a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ – törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – tekintetében,

 • a weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

 • a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;

 • egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior)

 • a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.


5.1.3. A weboldal működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekertv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online felületen tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a weboldalon elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

5.1.4. A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében és fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó vagy Hirdető által elkövetett jogsértés esetén az illetékes hatóságnál bejelentést tegyen. A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

5.1.5. A Szolgáltató nem avatkozik bele a weboldal használói (Felhasználó és Hirdető) között felmerült jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a weboldal Felhasználói és Hirdetői mentesítik Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. (a Szolgáltató nem köteles beleavatkozni a Felhasználó és a Hirdető között felmerült jogvitába, azonban a panasz a Szolgáltatóhoz is érkezhet)

5.1.6. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés bizonyos esetekben a Szolgáltatótól függetlenül (6.5. pont), a Felhasználók és Hirdetők külön megállapodásának megfelelően zajlik le. Szolgáltató azonban, együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a Felhasználók és Hirdetők közötti tranzakciók teljesítésének előmozdítására.

5.1.7. Jelen felelősségi szabályok mind a Hirdetővel, mind pedig Felhasználóval szemben hatályosak.

 

 

röviden:

5.2. Kötelezettségek

5.2.1. Szolgáltató a Szolgáltatás 95%-os rendelkezésre állást garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató megfelelő időben (karbantartást megelőző 5 munkanap) előre értesítette Felhasználót és Hirdetőt a weboldalon.

röviden:

5.3. Jogok

5.3.1. A Szolgáltató jogosult az Egyedi Szerződés megkötését megtagadni, ha a Hirdetőnek díjtartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, vagy a korábbi szerződés megszüntetésére a Hirdető súlyos szerződésszegése miatt került sor.

5.3.2. A Hirdető és Felhasználó által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni továbbá az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt ezért a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

5.3.3. Abban az esetben azonban, ha a Hirdető az 7.4. pontban meghatározott tilalmakat megsérti, Szolgáltató jogosult a Hirdetés levételére, illetve, ha sértő tartalmat kíván elhelyezni az oldalon a Hirdető, akkor a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását, vagyis a hirdetés elhelyezését bármikor megtagadhatja és nem köteles a hirdetést elhelyezni a weboldalán.

röviden:

6. Felhasználóra vonatkozó rendelkezések

6.1. A weboldal tartalmának megtekintéséhez regisztráció nem szükséges.

6.2. A weboldalon elérhető termékeket és szolgáltatásokat a Felhasználó mind regisztráció nélkül, mind regisztrációt követően is igénybe veheti. Tehát nem szükséges a regisztráció az oldalon keresztül történő vásárláshoz, azonban az ÁSZF rendelkezései, továbbá az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak megismerése alól nem mentesít és ilyen esetben is érvényesülnek Felhasználóval szemben.

 

röviden:

6.3. Regisztráció

6.3.1. A weboldalon történő vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azonban ha a Felhasználó úgy dönt, hogy mégis regisztrál a www.amarqt.com weboldalon – mely a későbbi rendelések leadását is megkönnyíti, hiszen nem kell újra megadni minden a rendeléshez szükséges személyes adatát – úgy a következő adatok megadása kötelező:

 • felhasználónév
 • jelszó
 • e-mail cím

6.3.2. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával, illetve a weboldal regisztráció nélküli használatával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

6.3.3. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetősége van az Ügyfélnek, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

6.3.4. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. Regisztrációját Felhasználó bármikor törölni tudja a személyes fiókján belül található profil törlése gombra kattintva.

6.3.5. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár.

6.3.6. Ha a regisztrált vásárló elfelejtette jelszavát, akkor használhatja a jelszó emlékeztetőt. Ha az Ügyfél itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor az új jelszó generálásához szükséges lépéseket e-mailben Szolgáltató elküldi a megadott e-mail címre.

röviden:

6.4. Rendelés menete (vásárlás)

6.4.1. a weboldalon történő termék-, illetve szolgáltatás megrendelésének visszaigazolásával szerződés jön létre a Felhasználó és a Hirdető között.

6.4.2. Felhasználó a Hirdetők által felkínált terméket illetve szolgáltatást a Honlapon keresztül közvetlenül meg tudja vásárolni. A rendelés feladása a kiválasztott termék (szolgáltatás) vagy termékek (szolgáltatások) kosárba helyezésével kezdődik. Ehhez nem kell mást tennie, mint hogy a Hirdetők által feltöltött kínálatból a termék vagy szolgáltatás leírása alapján kiválasztja a számára megfelelőt, majd elhelyezi azt a kosárba, a „kosárba” gomb használatával. A kosarában a Felhasználó megtekintheti, hogy melyik Hirdetőtől milyen terméket vagy szolgáltatást helyezett el. Amennyiben Felhasználó meggondolta magát valamely termék vagy szolgáltatás tekintetében, nem kell mást tennie, mint hogy törli a kosár listájából a kérdéses tételt. Abban az esetben, ha tovább kíván nézelődni a Hirdetések között, a „Folytatom a vásárlást” gomb segítségével mindezt megteheti anélkül, hogy a már kiválasztott tételek törlődnének a kosárból. Ha Felhasználó nem kíván tovább vásárolni, akkor a „Megrendelem” gombra kattintva a Felhasználó a számlázásra, szállításra illetve a fizetésre vonatkozó adatokat tudja és köteles megadni. Ha rendeléshez szükséges minden lényeges adat megadásra került, szintén a „Megrendelem” gombra kattintva a Felhasználó egy összegző képernyőn a rendelésének véglegesítése előtt utoljára megtekintheti az általa megrendelni kívánt termékek listáját valamint a szállítási költséget is.

6.4.3. A megrendelés elküldését követően Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-mailt küld Felhasználó és a Hirdető részére, mely a Felhasználó által megrendelt termékek listáját, a rendeléssel kapcsolatos információt (szerződő felek adatai, termék(ek)/szolgáltatás(ok) lényeges tulajdonságai, a fizetés és a szállítás módja, az elállási/felmondási jogról való tájékoztatást) tartalmazza. .Ha a Felhasználó több különböző Hirdetőtől rendelt, akkor a tájékoztató e-mail az érintett Hirdetőkre vonatkozó információkat is tartalmazza.

6.4.4. Hirdető közvetlenül felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, ha a rendelés teljesítésével valami probléma adódik (pl. elfogyott a megrendelt termék).

6.4.5. Ha az elküldött megrendeléssel kapcsolatban hibát vagy eltérést észlel a Felhasználó az eredeti megrendeléséhez képest vagy saját adatit hibásan adta meg, akkor köteles, haladéktalanul Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot az ugyfelszolgálat@amarqt.com e-mail címen. Szolgáltató a megkeresést azonnal, de legkésőbb 1 napon belül kivizsgálja és válaszol a megkeresésre.

6.4.6. A weboldalon a Hirdetők és Szolgáltató (szállítási költség, hirdetési díj) által feltüntetett valamennyi ár magyar forintban értendő és tartalmazzák a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, feltéve hogy a Felhasználó kéri a termék kiszállítását. Az ár a megrendeléskor érvényes ár és minden esetben a Hirdető felelőssége körébe tartozik, hogy a valóságnak megfelelő árat tüntesse fel a Hirdetésében szereplő termék illetve szolgáltatás mellett. Hirdető felelős, ha a termék vagy szolgáltatás ára nem a valóságnak megfelelően kerül feltüntetésre vagy a hiba oka elírás, ilyenkor a Felhasználó Hirdetővel szemben érvényesítheti igényét, illetve panaszt tehet a Hirdetőnél.

6.4.7. Szavatossági és jótállási igényt Felhasználó a Hirdetővel szemben tudja érvényesíteni, Szolgáltató semmilyen szavatossági és jótállási időt, kötelezettséget nem vállal és nem biztosít, továbbá Felhasználó az elállási/felmondási jogának gyakorlását közvetlenül a Hirdetővel szemben gyakorolhatja, illetve a termék visszaküldésére vonatozó panaszával, illetve a hatályos magyar jogszabályokból eredő jogaink érvényesítése céljából - mely őt a távollevők között kötött szerződéssel összefüggésben megillet – közvetlenül a Hirdetőhöz fordulhat. Szolgáltató lehetőséget biztosít azonban arra, hogy a Felhasználó panaszát közvetlenül a Szolgáltatóhoz intézze, aki haladéktalanul gondoskodik annak Hirdetőhöz való eljuttatásáról. Hirdető ilyen esetben is köteles a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül kivizsgálni és orvosolni.

röviden:

6.5. Kiszállítás

6.5.1. A Felhasználó választása szerint, kérheti a termékek kiszállítását:

 • Egyes Hirdetők saját futárszolgálattal rendelkeznek, ezért adott esetben a Hirdető
 • Továbbá a Felhasználó dönthet úgy, hogy a terméket saját költségén és saját saját futárszolgálata vehető igénybe a megrendelt termék kiszállításához. Abban az esetben, ha a Felhasználó több Hirdetőtől vásárol termékeket és kéri a Hirdető által biztosított futárszolgálat általi kiszállítást, akkor a szállítási költségek a Hirdető által biztosított feltételek és az általa meghatározott szállítási költség szerint alakulnak. Ebben az esetben a termékek mennyiségétől és a Hirdetők számától függ a szállítás költsége. Minden egyes Hirdető részére meg kell fizetnie a szállítás költségét. gépjárművel a Hirdető által megadott címen veszi át, feltéve hogy a Hirdető lehetőséget biztosít személyes átvételre.


6.5.2. Élő állat, haszonállat kiszállítására nincs lehetőség.

röviden:

7. A Hirdetőkre vonatkozó rendelkezések

7.1. Regisztráció

7.1.1. A Hirdető regisztrációját közvetlenül Szolgáltató végzi el. Tehát ha a Display, illetve a Listing Hirdető úgy dönt, hogy hirdetését a honlapon el kívánja helyezni, akkor ezt a szándékát jeleznie kell a Szolgáltató felé az 1. pontban feltüntetett valamelyik elérhetőségen, aki ezt követően e-mail útján felveszi a Hirdetővel a kapcsolatot, majd a bekért adatok alapján megküldi az egyedi szerződés tervezetét. A hirdetéssel kapcsolatos megállapodás kondícióit az egyedi szerződés tartalmazza. A Listing hirdetők a Szolgáltató regisztrálja a saját nyilvántartási rendszerében.

7.1.2. A Szolgáltató által küldött e-mail alapján a Listing és Display Hirdető a következő adatokat köteles megadni a sikeres regisztrációhoz: név, cím, telefonszám, e-mail cím, cégnév, kapcsolattartó neve, cég címe, adószám, telefonszám, e-mail, bankszámlaszám, telephely címe, felhasználónév, jelszó.

7.1.3. A Listing Hirdetőnek a hirdetésben meg kell jelenítenie a feltöltött termék vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait. Ezzel együtt a Listing Hirdető a hirdetés feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználó sikeres vásárlása esetén a terméket a terméklapon megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át a Felhasználónak. Hirdető kötelezettséget vállal, hogy az általa forgalmazott termékek ára nem lehet magasabb, mint a saját vagy általa bármely más weboldalon szerepl ugyanazon termékek áránál.

7.1.4. A Listing Hirdető a honlapon korlátlan számú hirdetés feltöltésére jogosult, míg magánszemélyek által feltölthető hirdetések száma korlátozott. Magánszemély tetszőleges számú apró hirdetés feltöltésére jogosult. Azonban bármely Listing Hirdető által feltöltött termékek duplikálására nincs lehetőség, ami azt jelenti, hogy ugyanaz a Hirdető egy terméket, ugyanolyan paraméterek és tulajdonságok megjelölésével kizárólag egyszer tölthet fel az oldalra, nincs lehetőség ugyanannak a terméknek bármely Listing Hirdető általi többszöri feltöltésére. Szolgáltató célja a visszaélések elkerülése és a Felhasználók részére egy tiszta, átlátható adatbázis biztosítása, éppen ezért, ha valamely Hirdető jelen rendelkezést megsérti és ugyanazon terméket többször tölt fel a honlapra, Szolgáltató jogosult a hirdetés eltávolítására.

7.1.5. A Listing és Display Hirdető a szolgáltatás igénybevételét követően díjfizetésre köteles, illetve az ehhez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 7 napon belül köteles a Szolgáltató felé jelezni. Ellenkező esetben Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése (díjfizetési kötelezettség) esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Hirdetőre áthárítani. Hirdető a Szolgáltatóval való megállapodást követően óvadék fizetésére, illetve a weboldalon eladott minden egyes termék után jutalék fizetésére köteles. Az óvadék és a jutalék fizetésének feltételeit az egyedi szerződés tartalmazza.

7.1.6. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges hardver- és szoftvereszközök biztosítása a Hirdető feladata, azok hiányosságai, nem megfelelő működése és működtetése esetén a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

7.1.7. Regisztrációját bármely Hirdető bármikor törölni tudja az extranet felületen, a profil törlése gombra kattintva, valamint a törlést kérheti közvetlenül a Szolgáltatótól. Szolgáltató a törlést követően a Hirdetőt inaktiválja a rendszerből, de adatait 10 évig megőrzi.

 

röviden:

7.2. Hirdetés díja

7.2.1. Listing hirdetés közzétételének díja: egyedi szerződés alapján

7.2.2. Display hirdetés közzétételének díja: egyedi szerződés alapján.

7.2.3. Hirdető csak abban az esetben veheti igénybe a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat, miután a Szolgáltató által számlázott díjat az esedékességkor megfizette.

7.2.4. A díj megfizetésének elmaradása esetén Szolgáltató a Hirdető által feltöltött hirdetéseket inaktiválja, ezáltal a www.amarqt.com oldal Felhasználói számára elérhetetlenné válnak, de a Hirdető hozzáférését saját fiókjához nem függeszti fel és hirdetéseit nem is törli a rendszerből. (bővebben a lásd: 7.5. pont)

7.2.5. Szolgáltató jogosult a hirdetés díját egyoldalúan módosítani, azonban e módosítás nem érinti a már megkötött egyedi szerződésben foglalt díj mértékét.

röviden:

7.3. Hirdetési díj kifizetésére vonatkozó szabályok

7.3.1. A hirdetési szándék beérkezését követően a Szolgáltató egyeztetés céljából e-mail útján felveszi a Listing Hirdetővel a kapcsolatot. A Szolgáltató a Hirdető részére küld egy Díjbekérő e-mailt, amely a hirdetési díj teljes összegére vonatkozik. A Díjbekérő e-mailt a Szolgáltató elküldi a Hirdető által megadott e-mail címre. Ezt követően a Hirdető köteles átutalni a Díjbekérő e-mailben szereplő összeget vagy azt a Szolgáltató által az 1. pontban feltüntetett bankszámlaszámra be kell fizetnie. A Szolgáltató a megrendelés teljesítését csak a kaució beérkezését követően kezdi meg. A Szolgáltató fizetés nélkül is feltöltheti a rendszerbe a Hirdetést, azonban mindaddig nem aktiválja, amíg a hirdetési díj kerül jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján.

7.3.2  Display hirdetés esetén a Reklám közzétevő azaz a Szolgáltató a Megrendelő részére számlát állít ki a reklám mejelenésének első napján 15 napos fizetési határidővel. A számla azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor az abban megjelölt ellenérték a reklám közzétevő megjelölt bankszámláján jóváírásra kerül.

Késedelmes  teljesítés esetén, a  fizetési határidő utolsó napját követő naptól Reklám közzétevő a Ptk. szerint a gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerződései esetében érvényesíthető mindenkori késedelmi kamatot számítja fel. 

A megrendelő a számlával kapcsolatos esetleges észrevételeit, annak megküldését követő 8 (nyolc) napon belül megküldött, cégszerűen aláírt ajánlott levélben jogosult közölni, ezt követően nem. Amennyiben a számlával kapcsolatos kifogásokat a Reklám közzétevő nem találja megalapozottnak,  és a fizetés  határidőre  nem történik meg, illetve egyébként is, ha a fizetés nem teljesül határidőben,

Reklám közzétevő jogosult, írásbeli figyelmeztetést követően, a még közzéteendő reklámok közzétételét megtagadni, illetve további megrendelések elfogadását visszautasítani, vagy előrefizetéshez  kötni, mindaddig, amíg a nem teljesített összeg, annak  minden járulékaival együtt, hiánytalanul megfizetésre nem kerül.

Reklám közzétevőn az általa alkalmazott árakat mindenkori ártáblázatában teszi közzé a Az árak megváltozását megelőzően legalább 30 nappal közzéteszi az új táblázatot, illetve szerződéssel rendelkező Megrendelőinek elektronikus levélben értesítést küld, megjelölve az ártábla elérhetőségét. Az árváltoztatás joga bármikor megilleti Reklám közzétevőt,  a meghatározott időre történő lekötésre vonatkozó  árakat illetően is. Az árváltoztatás a már megkötött egyedi szerződéseket nem érinti.

röviden:

7.4. A Hirdető által a honlapon elhelyezett hirdetés egyéb követelményei

7.4.1. A honlapon elhelyezett hirdetésben nem szerepelhet olyan tartalom, amely

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül,
 • szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes
 • erőszakra, jogsértésre buzdít, illetve mások személyét vagy közbiztonságot,
 • gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint másik lelkiismereti-, vallási-,
 • amely a gyermekeknek vagy fiatalkorúaknak szól és fizikai, szellemi vagy erkölcsi
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a adatok védelméhez való jogokat sért, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezést tartalmaz, fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermekeket vagy fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be, tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlásra ösztönözzék, ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul), termékről/szolgáltatásról, a valóságnak nyilvánvalóan nem megfelelő adatokat tartalmaz,
 • nyilvánvalóan sérti a honlap Felhasználóinak jogait,
 • olyan árukat reklámoz, melynek előállítása vagy forgalomba hozása, illetve
 • fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és a közbiztonságra különösen veszélyes
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ.


7.4.2. Hirdető tudomásul veszi, hogy a weboldalon általa elhelyezett adatok, információk tartalmáért felelősséggel tartozik, valamint a jogszabályba ütköző tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

7.4.3. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, azonban jogszabálysértés esetén jogában áll, hogy a 7.4.1. pontba ütköző hirdetéseket a Hirdető előzetes értesítése nélkül törölje, illetve jogosult arra, hogy előzetes értesítés nélkül Hirdetővel szemben szolgáltatásait szüneteltesse vagy megszüntesse.

7.5.1. A Display Hirdető a megrendeléseket a megjelenés előtt legkésőbb 2 munkanappal a megrendelés visszaigazolásakor a Reklám közzétevő által közölt technikai feltételeknek megfelelően kell a Reklám közzétevő rendelkezésére bocsátani e-mailben vagy más adathordozón.

Az adminisztrátor jóváhagyása és visszaigazolása után jelenhet meg a Display Hirdető hirdetése.

A Reklám közzétevő a megküldött anyagot a szerződésnek megfelelő megjelenítési formákban kipróbálja, amennyiben szükségesnek ítéli és nem okoz értelmezési problémát, a szöveget a 2001. évi XCVI. törvény rendelkezéseinek szellemében kijavítja. Amennyiben hibát tapasztal, illetve olyan szövegjavítás lát szükségesnek, amely értelmezési kérdést vet fel, úgy arról haladéktalanul tájékoztatja a Display Megrendelőt. A hibák és a szöveg kijavítása a Megrendelő feladata.

Reklám  közzétevő  nem  vállal  felelősséget a határidő után leadott, vagy a határidőben leadott, de közzététel előtt a Megrendelő kérésére módosított anyagok a szerződés szerinti határidőben történő megjelentetéséért, illetve az esetleges minőségi, tartalmi hibákért.

Amennyiben a visszaigazolt megrendelés eltérően nem rendelkezik, a Megrendelő nem kifogásolhatja:

 • a reklám elhelyezését,
 • a reklám környezetét,
 • az azonos felületen, site-on több, különböző reklámjának az elhelyezését.

Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a közzététel során a "reklám" jelleg egyértelműen megjelölésre kerül, így akár hirdetésről, akár reklám cikkről, politikai hirdetésről, vagy szponzorációról van szó, annak reklám jellegét  a Reklám közzétevő egyértelműen jelzi.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a reklám nem ütközhet jogszabályba, így különösen a Grtv. az Ekt., a gazdasági reklámok és üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény rendelkezéseibe, továbbá nem sértheti a Magyar Reklámetikai Kódex elveit.

Vita esetén a reklám közzétevő az Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT) állásfoglalását jogosult kérni, ami azonban nem kötelező a felekre, így a reklám közzétételét az ÖRT álláspontjával  nem egyező véleménye  estén is jogosult megtagadni,  s ezért semmiféle kártérítési felelőséggel nem tartozik.


Reklám közzétevő a végleges, esetleges  módosított  anyag  kézhezvételét követő  3 munkanapon  belül  jogosult tájékoztatni a megrendelőt, hogy a reklám közzétételét jogszabályba ütközés, vagy etikai normába ütközés, esetleg annak  lehetősége miatt megtagadja,  vagy  változtatásokat  kérjen, illetve  az  ÖRT  állásfoglalását  kérje, és a közzétételt annak kézhezvételéig elhalassza.

röviden:

7.5. A hirdetés időtartama és felfüggesztése

7.5.1. Listing

reklámozása jogszabályba ütközik, eszközök reklámozása,

 • Listing Hirdetők esetében a minimum hirdetési idő 30 nap, ettől kevesebb időtartamra Hirdetés nem helyezhető el az oldalon. A tényleges hirdetési időtartamot a felek között létrejött egyedi szerződés állapítja meg.


7.5.2. Display

 • Display hirdető esetében nincs minimum hirdetési időtartam, a tényleges hirdetési időtartamot a felek között létrejött egyedi szerződés állapítja meg.


7.5.3. Közös szabályok

 • A kaució beérkezését követően a Szolgáltató aktiválja a Hirdetőt.
 • A hirdetések kezelése (megjelenés, módosítás, törlés) a Hirdető feladata
 • Hirdető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a kaució díját évente maximum 2 aktiválását követően van lehetősége feltölteni a hirdetéseket a weboldalra. szerződés keretein belül. A Szolgáltató 2 alkalommal a kaució összegének 10 %-át meg nem haladó mértékben egyoldalúan emelheti a kaució díját.


7.5.4. Hirdetések (termékek vagy szolgáltatások) megjelenésének felfüggesztése - de ez esetben az ügyfelet függesztjük fel és nem a hirdetéseit.

 • Szolgáltató jogosult az egyedi szerződés megszűnése nélkül egyoldalúan dönteni a hirdető inaktiválásáról, ha Hirdető az egyedi szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. Ha a Hirdető a felfüggesztés okát a felfüggesztés időpontjától számított 30 napon belül megszünteti, abban az esetben Szolgáltató az inaktiválást megszünteti és a hirdetések megjelenését továbbra is biztosítja a jelen szerződésben és az egyedi szerződésben meghatározottak szerint. Az inaktiválás alatt Hirdető a hirdetési díjat (vagy annak arányos részét) nem követelheti vissza, továbbá ha az inaktiválás okát Hirdető 30 napon belül nem hárítja el, Szolgáltató az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondja, és Hirdető hirdetéseit a szerverről eltávolítja, így azok véglegesen törlésre kerülnek. Ebben az esetben Hirdető tudomásul veszi, hogy a hirdetéseinek törlésével kapcsolatos esetleges adatvesztések miatt semmiféle igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

7.5.5. Display hirdetések felfüggesztése.

 • A Reklám közzétevő, azaz a Szolgáltató jogosult a közzétételt megtagadni, ha a Megrendelő II. § 4. pont szerinti nyilatkozatának valóságtartalmát illetően komoly kétségei merülnek fel.
 • Reklám közzétevő azaz a Szolgáltató ugyancsak jogosult a reklám további közzétételét megtagadni és annak módosítását kérni, ha reklámmal kapcsolatban, akár annak jogellenessége miatt hatósági eljárás indul, vagy annak veszélye fenyeget, vagy a Magyar Reklám Szövetség, az ÖRT a reklámmal kapcsolatban valamely kifogásának ad hangot, akár testületileg, akár bármely tagja, tisztviselője útján.
 • Reklám közzétevő azaz a Szolgáltató e körben nem vállal felelősséget a reklám kialakítása során a grafikai megjelenésre, esetleg szövegre vonatkozóan, a reklám közzétételének ellenértékén felül, további külön ellenérték nélkül adott tanácsadó véleményéért.
 • Reklámozó  tudomásul veszi,  hogy  Reklám közzétevő azaz a Szolgáltató nem köteles a reklám tartalmát vizsgálni a jogszabályi, etikai előírásoknak történő megfelelés szempontjából.
 • Reklám közzétevőt azaz a Szolgáltató semmilyen kártérítési felelősség nem terheli a megrendelővel szemben, ha a jelen pont alapján a reklám közzétételét megtagadja, vagy elhalasztja, vagy ha a reklámot módosítani kéri.
röviden:

7.6. Lemondás, módosítás, hibás teljesítés, vis maior, limitált felelősség

7.6.1. A Display hirdetés lemondása: Megrendelő jogosult a megrendelt reklámot a Reklám megjelenése előtt 1 munkanappal, minden jogkövetkezmény nélkül lemondani (elállni a szerződéstől), vagy a megjelenés időpontját módosítani. Az írásbeli nyilatkozatott  e-mailen el kell jutatni a Reklám közzétevőhöz. 

A lemondást, módosítást a Reklám közzétevő  írásban  visszaigazolja. Visszaigazolás hiányában  a  Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy nyilatkozatát határidőben megtette.

Amennyiben a lemondás a megjelölt időpontot követően történik, úgy a teljes szerződés szerinti díjat köteles a Megrendelő megfizetni, és nem kerül sor a közzétételre.

7.6.2. Display hirdetés késedelmes módosítása: A késedelmes módosítás esetén a Reklám közzétevő döntésétől függ, hogy azt elfogadja-e, vagy sem, amely utóbbi esetben az eredeti tartalommal, illetve, ha a Megrendelő kifejezett kérése ez, egyáltalán nem kerül sor a közzétételre.

A késedelmesen módosított reklám közzétételének elmaradása a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

7.6.3. Display hirdetés hibás megjelenése: a Reklámközzétevő nem felel a hibás teljesítésért, ha a Megrendelő által megküldött anyagok nehezen felismerhető hibája miatt kerül sor hibás reklám közzétételére.
Ha a hibás teljesítésre a Reklám közzétevőtől különböző elektronikus hirdetési szolgáltatónak felróható okból  kerül sor, a Megrendelő a reklám ismételt közzétételét kérheti.

A Reklám közzétevővel szemben a hibás teljesítés miatt igények a reklám közzétételétől, folyamatosan megjelenő reklám esetében az első hibásközzétételtől számított 5 (öt) napon belül - az ötödik nap, ha munkaszüneti napra esik, a következő első munkanap 16.00 óráig történt e-mailben való értesítés megküldésével - érvényesíthetők, amely jogvesztő határidő, lejártát követően ezen a jogcímen igény a Reklám közzétevővel szemben nem érvényesíthető.

7.6.4. Vis major:  Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a reklám közzététele, nem a megrendelésnek megfelelő közzététele a Reklám közzétevőn kívül eső, előre nem látható, olyan esemény miatt marad el, illetve történik a megrendeléstől  eltérően, amelyet a Reklám közzétevő az általában elvárható  gondosság  nem mellett  nem képes  elhárítani, befolyásolni.

Megrendelő, figyelemmel arra, hogy a Reklám közzétevő árai a Reklám közzétevő korlátozott felelőségéhez igazodnak, kifejezetten elfogadja, hogy bármely jogcímen igény a Reklám közzétevővel  szemben, a szerződés alapján, vagy a szerződésen kívül, azzal összefüggésben,  csak és kizárólag  a reklám  nettó - Áfa nélkül számított  - ellenértéke erejéig, és csak a közvetlen, igazolt, tényleges károkra nézve érvényesíthetőek.

röviden:

8. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

8.1. A weboldalon megvásárolható termékek a bal oldali főmenü/termékek alatt találhatóak.

8.2. A weboldalon igénybe vehető szolgáltatások köre a bal oldali menü/Szolgáltatások alatt találhatóak.

röviden:

9. Fizetési feltételek

9.1. Hirdető a hirdetéssel kapcsolatos díjakat az egyedi szerződés alapján köteles Szolgáltató részére teljesíteni.

9.2. Felhasználó a megrendelésének ellenértékét a következő módokon tudja kiegyenlíteni:
 

9.2.1. Készpénzben, az áru Hirdető üzlethelységében vagy egyéb Hirdető által megjelölt helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Hirdető üzlethelységében vagy a Hirdető által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

9.2.2. Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

9.2.3. Bankkártyával: A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése történhet a Felhasználó által használt bankkártyát kibocsátó Bank rendszerén keresztül is. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról az érintett Bank nem kap értesítést a Szolgáltatótól. A fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató nem értesül, azokat nem tárolja. A kártyás fizetéshez a Felhasználó internet böngészőjének támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Felhasználó folyószámláján.

9.2.4. Előre utalás PayPal rendszer útján: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató PayPal számlájára, PayPal átutalás útján.

9.2.5. Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek, illetve szolgáltatások ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a szolgáltatás igénybevételére, illetve a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

9.2.6. Display Hirdetőre vonatkozó fizetési feltételek

Reklám közzétevő azaz a Szolgáltató a Megrendelő részére a számlát állít ki, ha a felek eltérően nem állapodnak meg a teljesítésről, akkor a megjelenés első napján kerül kiszámlázásra a megrendelt megjelenés, 15 napos fizetési határidővel.

A számla azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor az abban megjelölt ellenérték a reklám közzétevő megjelölt bankszámláján jóváírásra kerül.

Késedelmes  teljesítés esetén, a  fizetési határidő utolsó napját követő naptól Reklám közzétevő a Ptk. szerint a gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerződései esetében érvényesíthető mindenkori késedelmi kamatot számítja fel. Késedelmes fizetés esetén nem aktiváljuk a rendszerünkben a hirdetést.

A megrendelő a számlával kapcsolatos esetleges észrevételeit, annak megküldését követő 8 (nyolc) napon belül megküldött, cégszerűen aláírt ajánlott levélben jogosult közölni, ezt követően nem. Amennyiben a számlával kapcsolatos kifogásokat a Reklám közzétevő nem találja megalapozottnak,  és a fizetés  határidőre  nem történik meg, illetve egyébként is, ha a fizetés nem teljesül határidőben, Reklám közzétevő jogosult, írásbeli figyelmeztetést követően, a még közzéteendő reklámok közzétételét megtagadni, illetve további megrendelések elfogadását visszautasítani, vagy előrefizetéshez  kötni, mindaddig, amíg a nem teljesített összeg, annak  minden járulékaival együtt, hiánytalanul megfizetésre nem kerül.

Reklám közzétevőn az általa alkalmazott árakat mindenkori ártáblázatában teszi közzé a www.amarqt.com oldalon. Az árak megváltozását megelőzően legalább 30 nappal közzéteszi az új táblázatot, illetve szerződéssel rendelkező Megrendelőinek elektronikus levélben értesítést küld, megjelölve az ártábla elérhetőségét. Az árváltoztatás joga bármikor megilleti Reklám közzétevőt,  a meghatározott időre történő lekötésre vonatkozó  árakat illetően is. Az árváltoztatás a már megkötött egyedi szerződéseket nem érinti.

röviden:

10. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

10.1. A közvetítő Szolgáltató felelősségére a 2001. CVIII. tv. 7-12. §-a az irányadó. A jogszabály itt érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV

röviden:

11. Megrendelések feldolgozása és teljesítés (garancia és jótállás)

11.1. A megrendeléseket a Hirdető dolgozza fel a megrendelést leadását követően, de legkésőbb 2 munkanapon belül.

11.2. Minden rendelésről haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül e-mailben visszaigazolást küldünk, ami azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről. A visszaigazoló e-mail minden, a rendeléssel kapcsolatos információt tartalmaz (6.4.2. pont). A rendelés „státusza” annak feldolgozása során folyamatosan változik, erről további értesítéseket küldünk e-mailben a gördülékeny kiszolgálás és a maximális tájékoztatás érdekében. Ha bármilyen kérdés merülne fel, hívja az ügyfélszolgálatot, vagy válaszoljon az aktuálisan küldött e-mailre. Az elektronikus levelet fogadó szolgáltató esetleges technikai problémáiból, továbbá a megrendelő regisztráció során tévesen megadott adataiból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. A visszaigazoló e-mail hiányában a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

11.3. Áru átvételekor az Ügyfél köteles ellenőrizni, hogy a számlán feltüntetett termékek egyeznek-e a csomagban található termékekkel. Abban az esetben, ha a számlán szereplő termék nem található a csomagban, akkor az Ügyfél köteles a számlára írásban rávezetni reklamációját.

11.4. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon megvásárolt bizonyos termékekre a Hirdető vállal szavatosságot és jótállást a 151/2003 (IX.22) Kormány rendelet alapján. (bővebben a 12. pontban)

11.5.  Csak bizonyítottan hibás termék kerül kicserélésre.

11.6. A küldemény átvételekor az Ügyfél köteles meggyőződni a csomagolás sértetlenségéről. A küldemény bármilyen feltételezett sérülése esetén ne vegye át az árut vagy vetessen fel jegyzőkönyvet a reklamáció, kárrendezés céljából és ezt haladéktalanul jelezze a Szolgáltatónak.

röviden:

12. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

12.1. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon vásárolt termékekre vonatkozó fogyasztói jogokat (kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás) közvetlenül az adott Hirdetőnél érvényesítheti.

 

 

röviden:

12.2. Kellékszavatosság

12.2.1. Ön a termék hibás teljesítése esetén az adott Hirdetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

12.2.2. Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Hirdető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Hirdető költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Hirdető adott okot.

12.2.3. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Hirdetővel. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

12.2.4. Felhívom a figyelmét, hogy Ön kizárólag a Hirdetővel (vállalkozással), azaz azzal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét, akitől a terméket vette.

12.2.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az adott Hirdető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

röviden:

12.3. Termékszavatosság

12.3.1. Felhívom a figyelmét, hogy a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

12.3.2. Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 12.2.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

12.3.3.  Tájékoztatom, hogy a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.3.4. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

12.3.5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 •  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 •  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 •  a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


12.3.6. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

röviden:

12.4. Jótállás

12.4.1. Hibás teljesítés esetén meghatározott termékek esetében a Hirdető jótállásra köteles. A jótállással kapcsolatban kérjük, hogy érdeklődjön az adott Hirdető valamelyik elérhetőségén.

12.4.2. Tájékoztatjuk, hogy a Hirdető vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

12.4.3. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 12.2. és a 12.3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

12.4.4. A jótállási igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra illetve sérülésekre. A jótállási ügyintézés további részleteire a Ptk.- ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

röviden:

13. Elállási Tájékoztató

13.1. Az Elállási jog gyakorlása a Felhasználót közvetlenül a Hirdetővel szemben illeti meg az alábbi szabályok szerint:

röviden:

13.2. Elállási jog, átvétel megtagadása

13.2.1.  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

13.2.2.  Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy meghatalmazottja a terméket átveszi.

13.2.3.  A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, sem a Szolgáltató, sem a Hirdető nem vállalja e költség viselését.

13.2.4.  Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Hirdető azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

13.2.5. Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak.

13.2.6.  Az Ügyfél szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

13.2.7. Hirdető a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére.

13.2.8. Hirdető a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

13.2.9. Ügyfél köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Hirdető részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza az Ügyfél a Hirdető részére.

13.2.10. A visszatérítést Hirdető mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

13.2.11. Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén, illetve közvetlenül a Hirdető felé írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével). Postai úton írásban történő elállás esetén a határidők a postára adás időpontjától számítanak. Postai úton történő elállás esetén azt ajánlott levélben kell megtenni. E-mailben küldött elállás kézhezvételét a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja.

13.2.12. Az Ügyfél elállás esetén is felelős azon károk megtérítéséért, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkeztek.

13.2.13. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

13.2.14. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.  

13.2.15.  Az Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.  

13.2.16. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan jogi vagy nem jogi személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, és tevékenységi köre alapján a megrendelt termékek továbbforgalmazására jogosult.

13.2.17. A megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mailben külön feltüntetésre került az elállási jogról való tájékoztatás.

röviden:

14. Vegyes rendelkezések

14.1. A weboldalon elhelyezett állategészségügyi hírek, információk, cikkek kizárólag általános tájékoztatási jelleggel kerültek fel az oldalra, ezért Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy állategészségügyi ellátásra, illetőleg kezelésekre vonatkozó tanács elsődlegesen szakképzett állatorvosi személytől szerezhető be, ebből adódóan a www.amarqt.com oldalon elérhetővé tett állatgyógyászati információkat minden Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja fel.

14.2. Bármely a honlapon elhelyezett, bemutatott és/vagy reklámozott gyógyszerkészítmény/gyógyhatású készítmény/táplálék kiegészítő felhasználása előtt kifejezetten javasolt állatorvossal való konzultáció az esetleges nem várt következmények elkerülése érdekében. Az ilyen konzultáció elmulasztásából eredő következményekért a Szolgáltató mindennemű felelősségét kifejezetten kizárja.

14.3. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

14.4. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

14.5. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

14.6. Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az Ügyfél és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a 4.4. pont az irányadó.

röviden:

15. Panaszkezelés rendje

15.1. A weboldal célja, hogy mind a Hirdető, mind a Felhasználó valamennyi megrendelését, igényét megfelelő minőségben, a Hirdető és a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban meghatározott e-mail címen, vagy levél útján, illetve a honlap kommunikációs csatornáinak bármelyikén is közölheti.

15.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról úgyszintén jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Felhasználónak.

15.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

15.4. A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, továbbá a panasz alapjául szolgáló tényék részletes és pontos leírását.

15.5. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

 

              Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

              Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

              Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

              GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496

              Központi telefonszám: +36 1 459 4800

              Faxszám: +36 1 210 4677

              E-mail: nfh@nfh.hu

 

15.6. Békéltető testülethez fordulás: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

               

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488-21-31

röviden:

16. Adatvédelem

16.1. Webáruházunk adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: www.amarqt.com/adatkezelesi-szabalyzat

röviden:

17. Szerzői jogok

17.1. Azzal, hogy az Ügyfél belép a www.amarqt.com valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy megrendelője a webáruháznak és a honlapnak.

17.2. Az áruházban és az oldalon található tartalom a Szolgáltató, azaz az AnyMedia Kft. szellemi tulajdona.

17.3. Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

17.4. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

17.5. A www.amarqt.com oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

17.6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok alapján követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

17.7. Az itt közölt képeket a termékek gyártói biztosították a www.amarqt.com oldal számára. A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

17.8. A honlapon megjelenő felhasználói megnyilvánulások (pl. kommentek, vélemények, publikációk, fórum) nem tükrözik a Szolgáltató gondolatait és véleményét.

17.9. A kommentek, vélemények, publikációk, fórum szövegek szerzői a jelen ÁSZF elfogadásával, illetve a regisztrációval tudomásul veszik azt, hogy az oldal használatával az ott kifejtett gondolataik azonnal közkinccsé válnak, így nem támaszthatnak szerzői jogi igényeket az általuk írt szövegek felhasználásával kapcsolatosan.

röviden:

Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek feldolgozása, más oldalon való megjelentetése.

18. Vonatkozó jogszabályok

18.1. Magyarország Alaptörvénye

18.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

18.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

18.4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

18.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

18.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

18.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet A webáruház használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megértette, azokat tudomásul vette és elfogadta.

Budapest, 2017. május 5.

röviden:

Iratkozz fel hírlevelünkre

log

Annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk, személyre szabott sütiket (cookies) használunk.
Az oldal használatával elfogadod az erre vonatkozó adatkezelési irányelveinket, melyekről bővebben olvashatsz az Adatkezelési szabályzatunkban.